Nytt fra MDG i Kristiansand

MDG KRISTIANSAND STØTTER KLAGE PÅ UTBYGGING I KORSVIKFJORDEN:

Under dagens møte i byutviklingsstyret fremmet Hans Petter Horve fra MDG følgende forslag:

Alternativt forslag til vedtak:  «1. Klage på bystyrets vedtak av detaljregulering for Korsvikfjorden industriområde, felt H, datert 25.06.2013 tas delvis til følge.  2. Man mener bystyret ikke ble tilstrekkelig orientert om de reelle negative biologiske og økologiske konsekvenser som utfyllinger i sjøen medfører. Det henvises blant annet til § 10 i Naturmangfoldloven.  3. Det stilles krav om nye utredninger knyttet til de totale konsekvensene ved utfyllinger i Korsvikfjorden. Man ber blant annet om at det sees nærmere på en utvidet rapport fra Norges Naturvernforbund.  4. Det tillattes ikke flere utfyllinger i området før det er foretatt en ny utvidet vurdering av de marine forholdene.»

Hans Petters forslag ble nedstemt i byutviklingsstyret med 7 stemmer mot og 2 for (MDG og V).

Saken gjelder Detaljregulering for Korsvikfjorden Industriområde felt H hvor Aker Solutions MH AS ønsker å utvide sitt produksjonsområde. Eksisterende fjell på området sprenges ned. Steinmassene fra sprengningen skal fylles ut i sjøen for å innvinne ytterligere arealer. Rundt 25 000 m3 3 000 m2.

Fra planen sakser vi:  Grønnstruktur:  Nytt H-område blir kun til næring/industri og har ikke avsatt noe område for grønnstruktur.  Samferdselsanlegg/ trafikk:  H-område har ingen prosjekterte veier. Evt. avkjørsel vil ellers av hensyn til formål og sikkerhet måtte anlegges med vegbredde og frisiktsoner som er minst i samsvar med kommunal veinormal.

Veiene i området har «kommunal standard», trange, svingete. Veinettet er allerede belastet av lokal trafikk og det er flere folkeaksjoner i området. MILJØUTVALGET I RANDESUND BYDELSRÅD hadde gitt en velbegrunnet klage med støtte av blant andre Miljøvernforbundet.