Viktige saker i neste valgperiode

I neste valgperiode vil vi blant annet jobbe aktivt for:

Miljø og grønn byutvikling

 •  Innføre en forsøksordning med gratis buss i Kristiansandsregionen.
 • Opprette flere ruter med lokaltog i Kristiansandsregionen og Agder.
 • Tilrettelegge for en fremtidig bybane.
 • Skrinlegge planer om parkeringshus under Torvet.
 • Bevare Odderøya for allmennheten – gå imot bygging av boliger og næringsbygg.
 • Redusere biltrafikk og luftforurensing i sentrum.
 • Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig drivstoff (hydrogen, el-biler m.m.)
 • Utvikle byøkologiske løsninger.
 • Motarbeide nedbygging av dyrket/dyrkbar mark og industrialisert landbruk.
 • Stimulere til mer økologisk landbruk.
 • Bevare strandlinjen og grøntarealer for allmennheten.

Barn- og unges oppvekstvilkår

 • Mindre tester – mer trivsel og læring.
 • Økte bevilginger til skole og barnehage.
 • Fleksible og billigere barnehage- og SFO-tilbud.
 • Opprettholde to barneskoler på Mosby/Torridal.
 • Selvstyrte ungdomskafeer.
 • Styrke fritidstilbudet for barn og unge i den enkelte bydel.
 • Flere kommunale boliger.
 • Utbygging av UNGBO-boliger med grønn profil.

Dyrevern

 • Økt fokus på dyrevern og dyrevelferd.
 • Sikre nedleggelse av pelsdyrnæringen på Sørlandet.
 • Økonomisk støtte til hjelpesentre for hjemløse dyr.
 • Tilskudd til kastrering/sterilisering av katter.

Andre saker

 • Økt folkelig innflytelse – innføre folkeavstemminger i lokale saker.
 • Styrking av hver enkelt bydel/utkantstrøk og deres nærmiljøfunksjoner.
 • Økt boligbygging i bydelene Tveit, Justvik og Mosby.
 • Bedre rammevilkår for lokale kulturformål og frivillig organisasjonsarbeid.
 • Økt bruk av omsorgslønn.
 • Ingen konkurranseutsetting eller privatisering av grunnleggende offentlige tjenester.
 • Innføre rett til heltidsstilling i helse- og sosialsektoren.
 • Innføre en forsøksordning med tannpleien inn under trygdesystemet.
 • Ingen oljeleting i Skagerrak