Fotocredit:

Vedtekter

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Vest-Agder

9. desember 2016

Sist behandlet på årsmøte 24. februar 2016; redaksjonelle endringer styrebehandlet 19. november 2016

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Vest-Agder (heretter kalt Fylkeslaget) er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§ 2 Formål

Fylkeslaget har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Vest-Agder, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

§ 3  Medlemskap

 1. a) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke meldt seg ut.
 2. b) Som medlem i Vest-Agder Miljøpartiet De Grønne regnes medlemmer etter første ledd som har folkeregistrert adresse i Vest-Agder. Slike medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet kommer i tillegg.
 3. c) Stemmerett og valgbarhet i lagets møter og organer følger medlemskapet etter 3a og b, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett 4 uker etter at kontingenten er betalt. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av lagets møter og organer.

§ 4 Årsmøtet

 1. a) Årsmøtet er Fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og innkalling med saksliste og saksdokumenter seinest to uker før møtet.
 2. b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre, revisor, representanter til Landsmøtet og Fylkeslagets representant til Landsstyret. Andre saker skal behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.
 3. c) Årsmøtet velger en valgkomité på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.
 4. d) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §9).
 5. e) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 5  Nominasjonsmøte

I valgår skal det holdes nominasjonsmøte. Dette kan holdes separat eller i samband med Fylkeslagets ordinære årsmøte. Møtet skal følge reglene for årsmøte der disse er relevante samt retningslinjer for nominasjonsprosessen som til enhver tid måtte være fastsatt av MDG sentralt.

§ 6  Styret (Styrets ansvar og oppgaver mellom årsmøtene)

 1. a) Styret i Fylkespartiet står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i Fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.
 2. b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge.
 3. c) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinær styremedlem.
 4. d) Alle Fylkeslagets medlemmer er valgbare til styret. e) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.
 5. f) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer.
 6. g) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
 7. h) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

§ 7  Særskilte vedtekter for fylkeslaget

 1. a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.
 2. b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.
 3. c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.
 4. d) Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter etter behov.
 5. e) Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge nye representanter.

§ 8  Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet henvises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

§ 9 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

§ 10 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av Fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller Fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak. Ved slikt manglende vedtak overlates landsstyret å avgjøre fordelingen av midler.